Informació per a l’Assemblea de l’AMPA. Curs 2022-2023

Us presentem l’informe de compte de resultats del curs 2021/2022, amb els següents documents:

1. Execució del pressupost 2021/2022: imports pressupostats a principi de curs i les dades reals que s’han produït al llarg d’aquest. Incloem el resultat detallat de cadascuna de les activitats realitzades.

2. Pressupost del nou curs 2022/2023.

Com a resum, us comentem que les restriccions imposades per la pandèmia van continuar afectant de ple a l’organització de les activitats des de principi de curs, i això s’ha vist reflectit en el resultat final, incorrent en pèrdues per import de 9.663,16 euros, si bé en menor mesura que el curs 2020/2021, que es van anar a més de 15.000 euros.

D’altra banda, confirmar que les activitats, tant de conciliació com extraescolars, han generat resultats positius particulars, excepte en aquells casos que es va decidir en junta assumir costos per damunt d’ingrés, per donar servei als més xicotets i xicotetes que estaven patint els efectes de les restriccions de la pandèmia en les seues activitats.


I a continuació trobareu altres documents amb informació rellevant sobre l’activitat de l’AMPA: