Informació i Normes de Extraescolars

CURS 2023-2024

Enllaç a la pàgina d’extraescolars per al curs 2023-2024

https://cpcervantes.com/valen/2023/07/mes-informacio-sobre-les-extraescolars-de-setembre-de-2023/

INSCRIPCIÓ:

Es realitzarà dins dels terminis que s’estipulen i es formalitzarà per rigorós ORDRE D’ARRIBADA d’aquesta .

La inscripció en una activitat implica el compromís de permanència durant tot el curs escolar.Excepte causa justificada, no es retornaran els imports que ja s’hagen abonat a data de la sol·licitud de la baixa.

Per a participar en les activitats es requereix pagar una matrícula de 40€ anuals per activitat i xiquet. Els socis de l’AMPA estan exempts de pagar aquesta matrícula ja que paguen la quota anual per família establida per al curs, que es cobra a l’octubre de cada any. A més, les famílies sòcies de l’AMPA tindran preferència en la inscripció enfront de les famílies no sòcies, com a part dels avantatges vinculats a la condició de soci/a.

Cada activitat oferida tindrá unes normes específiques (equipació, proteccions, comportament…), que es distribuiran abans del començament de cadascuna d’elles.

En matricular-se en una activitat, l’alumnat es compromet a participar respectant tant al professorat que la imparteix com a la resta de l’alumnat que participa en ella. Si la persona a càrrec de l’activitat comunicara a la Junta Directiva que s’està produint de forma reiterada un comportament que bloquege, desestabilitze o faça impossible el normal desenvolupament d’aquesta , la Junta podrà decidir, després d’analitzar la situació i escoltar les persones afectades, suspendre temporal o definitivament de l’activitat a la persona causant dels problemes.

En casos de suspensió d’accés a l’activitat per raons finalment imputables a la persona inscrita, no es retornarà l’import proporcional al temps no assistit.

En la mateixa línia, s’obri la línia de comunicació inversa per a poder comunicar a la coordinadora d’activitats extraescolars qualsevol situació o problema que desvirtue l’activitat tal com es va oferir.

L’AMPA es reserva el dret de suspendre l’activitat per falta d’inscripcions o modificar els horaris i condicions.

Aquelles activitats oferides, que siguen gestionades per la Fundació Esportiva Municipal de València es regiran per les normes específiques definides per la pròpia Fundació que s’entregaran abans de començar l’activitat.

DATA INICI I FI:

Les activitats extraescolars i de conciliació començaran el primer dia lectiu d’octubre i finalitzaran l’últim dia lectiu de maig. Les vesprades de 15.30 a 17.00 es realitzaran només el mes de setembre i juny.

No es realitzaran activitats extraescolars durant les vacances escolars ni quan es realitzen activitats extraordinàries com la festa de Benvinguda, Falles o Nadal.


RESPONSABILITAT:

El col·legi no es fa responsable dels xiquets i xiquetes fora de l’horari escolar, i l’AMPA no té potestat legal per a assumir aquesta responsabilitat, per la qual cosa, només podran quedar-se dins de les instal·lacions del centre els xiquets i xiquetes inscrits en les activitats extraescolars.


FORMA DE PAGAMENT: Les activitats anuals es cobraran de forma fraccionada, sent el primer pagament del 60% del total, efectuant-se el càrrec la primera setmana de novembre i el 40% restant, la primera setmana de febrer. 

El fet de tindre dos rebuts sense pagar, suposarà la baixa immediata en l’activitat i l’inscrit correrà amb les despeses causades per la devolució dels rebuts.


CANVIS O BAIXES EN LES ACTIVITATS: es comunicaran per escrit abans del 20 del mes anterior al que es vol fer efectiva la modificació o baixa; una vegada passat el termini no es retornarà cap quota amb independència que la persona inscrita haja assistit o no a l’activitat durant eixe temps. Qualsevol canvi de domicili, telèfon, correu electrònic o domiciliació bancària haurà de comunicar-se a l’AMPA.


HORARIS D’ATENCIÓ AMPA:

El servei d’atenció  presencial a les famílies per a resoldre qualsevol dubte o consulta serà els dimarts de 9h a 12h.

La resta de setmana es podràn fer consultes via correu electrònic a bustia@cpcervantes.com.