Informació canvi horari curs 24-25

Bona vesprada a totes i tots,

A causa de la incertesa i totes les qüestions relatives al canvi d’horari escolar, que no de tipus de jornada, des de l’AMPA vos volem fer arribar la informació sobre quina és la normativa, en quin moment es troba aquesta sol·licitud presentada en el Consell Escolar celebrat el passat 29 de maig i quins són els següents passos que marca la normativa.

L’Ordre 9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en la qual es regula la modificació horària dins d’un mateix tipus de jornada lectiva, en el nostre cas, jornada partida, una vegada aprovat en Consell Escolar el canvi d’horari, Inspecció Educativa ha d’emetre un informe relatiu al canvi d’horari prèvia aprovació per part de Direcció Territorial.

El procediment, descrit en l’article 9, per a dur a terme aquest canvi segons la citada ordre és:

 1. Els centres amb jornada lectiva distribuïda en sessions de matí i sessions de vesprada, que desitgen acollir-se a un horari amb una vesprada formativa dels docents sense activitat lectiva o únicament desitgen modificar l’horari d’entrada i d’eixida de l’alumnat, sense canviar el tipus de jornada, hauran de sol·licitar l’autorització a la direcció territorial competent en matèria d’educació. En aquesta sol·licitud hauran d’adjuntar a la petició una còpia certificada de l’acta de la sessió del consell escolar del centre o el certificat de la voluntat de la titularitat del centre (en el cas dels centres privats concertats) en què conste el seu pronunciament favorable.
 2. La sol·licitud de modificació de l’horari s’haurà d’efectuar abans del 15 de juny del curs anterior al curs per al qual se sol·licita.
 3. La Inspecció d’Educació haurà de comprovar si els horaris s’adeqüen al que s’estableix en la normativa vigent, si respecten els criteris establits i, a més, ha d’emetre l’informe o, si és el cas, haurà de requerir al centre la documentació pertinent. Una vegada vist l’informe de la Inspecció Educació, la direcció territorial, si escau, els autoritzarà.
 4. L’horari autoritzat per la direcció territorial competent en matèria d’educació mantindrà la vigència mentre el centre educatiu no sol·licite la seua modificació.

El passat 29 de maig, es va celebrar un Consell Escolar en el qual, un dels punts de l’ordre del dia era l’aprovació del canvi d’horari per a eixir a les 16.30 en lloc de les 17.00.

En aquesta votació, es va obrir un debat amb diferents punts de vista i des de l’AMPA, es van exposar els següents arguments:

 • S’ha realitzat una enquesta entre les famílies els resultats de les quals han sigut:
 • Han respost un total de 257 participants dels quals, el 93% eren membres de l’AMPA i un 80% han votat en contra del canvi d’horari, és a dir, 206 persones han mostrat la seua disconformitat amb eixir a les 16.30.
 • Expressem que, encara que entenem que la major part dels conflictes es produeixen en l’horari de menjador, discrepem que la solució siga retallar el temps, ja que els conflictes, en la nostra opinió, no són deguts al temps si no a l’elevada ràtio d’alumnes per monitor/a, a la seua falta de recursos per a la resolució de conflictes (deguda en part a les seues pròpies condicions laborals) i que aquesta mesura l’única cosa que suposarà és una major precarització per al col·lectiu de monitors/es, dificultant encara més el seu treball.
 • Expressem la nostra inquietud respecte a la viabilitat que els/les menors disposen de suficient temps efectiu per a menjar, a causa de les instal·lacions que posseeix el nostre centre, respecte a places de menjador.
 • També expressem la nostra inquietud respecte a la possible realització de les activitats extraescolars dutes a terme al migdia.
 • Així mateix, indiquem que resulta molt difícil poder fer valoracions més enllà de meres suposicions a causa de la falta de presentació d’un pla per a la modificació horària, ja que no se’ns va poder indicar els torns de menjador, ni la seua organització, ni la distribució de les hores de les vesprades dels divendres de formació.
 • També expressem que, no és cert que la conciliació als qui imparteixen ensenyaments reglats en altres centres, en particular en els Conservatoris de música i dansa, s’augmente, ja que les classes comencen a “l’hora i 30” eliminant així la possibilitat d’una de les classes del migdia (de 14.30 a 15.30) i generant una hora d’espera als i les alumnes per a iniciar les classes a la vesprada, ja que no podrien iniciar la classe abans de les 17.30.
 • Finalment, des de l’AMPA, vam mostrar tota la nostra total predisposició a col·labor amb el centre per a buscar solucions de conciliació per a totes les famílies que així ho requerisquen, a partir de les 16.30.

Després del debat, es va procedir a la votació, quedant aprovada la proposta per 10 vots a favor i 9 en contra, tots ells del sector família.

Segons el procediment regulat en l’Ordre 9/2022, una vegada aprovat en el Consell Escolar, s’haurà d’enviar acta de la sessió del Consell i d’ací Inspecció Educativa emetre un informe i Direcció Territorial procedir a la seua aprovació.

Dimarts que ve 11 de juny hi ha convocat un Consell Escolar, en l’ordre del dia del qual, entre altres qüestions, està l’aprovació de l’acta del Consell anterior.

Des de l’AMPA, continuarem exposant en tots els organismes necessaris la postura majoritària de les famílies expressada a l’enquesta realitzada.

A nivell individual, cada família és lliure de mostrar el seu suport o rebuig a la mesura a través de diferents canals, realitzant escrits en primer lloc a l’adreça del centre, i després, si així ho desitja, a Inspecció educativa o Conselleria d’Educació.

L’horari d’atenció en el centre CEIP Cervantes és el següent, encara que pot haver-hi modificacions a ser el mes de juny:

Dilluns                        9:45 a 11:15 y de 12:30 a 13:30

Dimarts i dimecres     9:00 a 9:45 y de 11:45 a 13:30

Dijous                         11:45 a 13:30

Divendres                   9:00 a 9:45 y de 11:45 a 13:30

A través del següent enllaç, es pot formular queixes, suggeriments i agraïments davant els serveis administratius de la Generalitat.

Formulació de QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS davant dels serveis administratius de la Generalitat (excepte les relatives a serveis o instal·lacions sanitàries o de serveis socials/dependència). – Sede electronica – Generalitat Valenciana (gva.es)

A través d’aquest formulari es contacta directament amb Inspecció Educativa.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sPLEJpzX2EibbGBSSkjxKDufvJFh8NtOp4gKplHTg-VUME9MQzBVWlRUVzY3N00yWkFGVzdQV1YxQi4u

Esperem que tota aquesta informació resolga part dels dubtes que ens esteu transmetent les famílies. Vos continuarem informant de qualsevol canvi en el procediment que es produïsca i no dubteu a contactar-nos a través del nostre correu electrònic bustia@cpcervantes.com si necessiteu qualsevol tipus d’informació, intentarem respondre-vos com més prompte millor.

Una salutació. AMPA CEIP Cervantes