Eleccions al Consell Escolar

Què es?

El Consell Escolar de Centre constitueix el principal instrument de participació en la vida escolar per part de tots els sectors implicats: pares i mares, alumnes, mestres, Ajuntament i personal no docent.

Què fa?

Les FUNCIONS principals del Consell Escolar son:

– Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjudici de les competències del Claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.

– Elaborar informes, a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb l’activitat d’aquest.

– Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetlar perquè es realitze amb subjecció al que s’estableix en la Llei.

– Aprovar el Reglament de règim intern del centre.

– Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetlar perquè aquestes s’atenen a la normativa vigent.

– Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seua liquidació.

– Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar.

– Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatius i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.

– Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitze l’Administració educativa.

– Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.

– Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre.

– Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’Administració educativa.

Qui en formen part?

La COMPOSICIÓ del Consell Escolar de la nostra escola és:

– Directora.

– Cap d’estudis.

– Secretari (amb veu però sense vot)

– 7 professors

– 9 mares/pares (8 mares/pares més 1 representant de l’AMPA)

– 3 alumnes de 5é/6é (amb veu però sense vot)

– 1 representant PAS (personal administració i/o serveis)

– 1 representant de l’Ajuntament.

Els membres del Consell Escolar s’agrupen en 4 comissions específiques:

– Comissió de menjador.                                             – Comissió econòmica.

– Comissió de convivència.                                        – Comissió pedagògica.

El Consell Escolar es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el convoque la Directora o el sol·licite, almenys, un terç dels seus membres. En tot cas, serà preceptiva, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final del mateix.

Com es vota?

1. Tot el procés electoral està regulat per les disposicions legals vigents i coordinat per la JUNTA ELECTORAL DEL CENTRE, composta per la Directora, membres del professorat i  pares/mares.

2. El CENS dels pares i mares o tutors ja està publicat en el tauler d’anuncis de l’escola.

3. Per votar és necessari estar en el cens electoral i portar el DNI o document semblant.

Es podrà fer VOT NO PRESENCIAL, lliurant el vot a la Direcció del centre o el mateix dia de les votacions mitjançant un altra persona. En aquest cas, la papereta de les votacions s’acompanyarà de fotocopia del DNI i firma manuscrita del votant.

4. ELECTORS: seran electors tots els pares i mares o, si pertoca, els tutors legals del alumnes matriculats al centre i que estiguen en el cens publicat. Recordeu: Un vot per persona, no per família.

6. ELEGIBLES: tots els pares, mares o tutors que hagen presentat la seua candidatura com a representants dels pares/mares d’Infantil-Primària.

7. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

Termini: Fins al 2 de novembre, inclusivament.

Lloc: Direcció del centre.

Manera: Omplir l’imprès que se’ls facilitarà, amb les dades personals i la manifestació expressa de disposició d’assumir la representació dels pares/mares, si són elegits.

8. PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES: 14 de novembre.

9. ACTE ELECTORAL: L’acte electoral tindrà lloc segons les normes següents:

Dia: 18 de novembre

Lloc: CEIP Cervantes

Horari: De 9 a 11 hores (al Pati d’Infantil) i de 15:30 a 17:30 h (al Pati d’Infantil).

Mesa electoral: formada per quatre pares, mares o tutors/es legals de l’alumnat elegits per sorteig del cens.

Actuen de president/a i secretari/ària les persones designades pels membres de la mesa.

El sorteig de les meses electorals dels pares i mares, professors i PAS es realitzarà el proper dia 5 de novembre.

Escrutini: Es farà públic una vegada acabades les votacions.

10. En les paperetes -que proporcionarà el centre- els pares i mares han de marcar amb una X el màxim de noms que permet la legislació vigent. Es a dir, 3 creus per papereta com a màxim.