Convocatòria d’eleccions per a la renovació de càrrecs de la AMPA.

De conformitat amb allò previst als Estatuts de l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Cervantes, s’anuncia que a la propera  Assemblea General Ordinària hauran de renovar-se els següents càrrecs de la Junta Directiva:


President/Presidenta

Vicepresident/Vicepresidenta

Secretari/Secretària

Vicesecretari/Vicesecretària

Tresorer/Tresorera

Contador/Contadora

Vocals

Qualsevol de les persones associades podrà presentar la seua candidatura per als càrrecs que es renoven.

Les candidatures hauran de presentar-se per escrit, bé davant de la Junta Directiva o dipositant-les en la bústia de l’AMPA, en el termini de quinze dies naturals a partir de l’endemà de la data d’este anunci.
(Adjuntem el document per a la formalització de la candidatura, també es pot recollir a la Sala AMPA).

Els candidats presentats es comunicaran a les famílies junt amb la convocatòria de l’Assemblea General, en la qual es procedirà a la seua votació.


València, 16 de setembre 2019
La secretària
Aina Sebastián