INFORMACIÓ I NORMES GENERALS EXTRAESCOLARS CURS 2021-2022

Serveis

INSCRIPCIÓ:

Es realitzarà dins dels terminis que s’estipulen i es formalitzarà per rigorós ORDRE D’ARRIBADA d’aquesta.

Per motius organitzatius i derivats de normativa antiCOVID, s’obriran nous terminis d’inscripció amb places disponibles al llarg del curs.

Enguany la inscripció en una activitat implica el compromís de permanència durant tot el curs escolar. Excepte causa justificada, no es retornaran els imports que ja s’hagen abonat en data de la sol·licitud de la baixa.

Per a participar en les activitats es requereix pagar una matrícula de 40 € anuals per activitat i xiquet. Els socis de l’AMPA estan exempts de pagar aquesta matrícula, ja que paguen la quota anual per família establida per al curs, que es cobra a l’octubre de cada any. A més, les famílies sòcies de l’AMPA tindran preferència en la inscripció enfront de les famílies no sòcies, com a part dels avantatges vinculats a ser sòcia.

Cada activitat té unes normes específiques (equipatge, proteccions, comportament…), que es podran consultar en la web i es distribuiran al començament d’aquesta activitat.

En matricular-se en una activitat, l’alumnat es compromet a participar respectant tant al professorat que la imparteix com a la resta de l’alumnat que hi participa. Si la persona a càrrec de l’activitat comunicara a la Junta Directiva que s’està produint de forma reiterada un comportament que bloquege, desestabilitze o faça impossible el normal desenvolupament d’aquesta, aquesta Junta podrà decidir, després d’analitzar la situació i escoltar les persones afectades, suspendre temporalment o definitivament de l’activitat a la persona causant dels problemes.

En casos de suspensió d’accés a l’activitat per raons finalment imputables a la persona inscrita, no es retornarà l’import proporcional al temps no assistit.

En la mateixa línia, s’obri la línia de comunicació inversa per a poder comunicar a la coordinadora d’activitats extraescolars qualsevol situació o problema que desvirtue l’activitat tal com es va oferir. L’AMPA es reserva el dret de suspendre l’activitat per falta d’inscripcions o modificar els horaris i condicions.


DATA INICI I FI:

Les activitats extraescolars i de conciliació començaran el 4 d’octubre i finalitzaran el 31 de maig. Les vesprades de 15.30 a 17.00 es realitzaran només el mes de setembre i juny. No es duran a terme activitats durant les vacances escolars ni quan esdevinguen activitats extraordinàries com la festa de Benvinguda, Falles o Nadal.


RESPONSABILITAT:

El col·legi no es fa responsable dels xiquets fora de l’horari escolar, i l’AMPA no té potestat legal per a assumir aqueixa responsabilitat, per la qual cosa només podran quedar-se dins de les instal·lacions del centre els xiquets inscrits en les activitats extraescolars. Enguany, els familiars hauran de recollir-los en finalitzar l’activitat extraescolar, segons el protocol d’eixides escalonades establit pel centre i l’AMPA.


FORMA DE PAGAMENT:

Les activitats anuals es cobraran de la següent forma fraccionada: primer pagament 60% la primera setmana de novembre i el 40% la primera setmana de febrer. Si alguna família prefereix un sol pagament, l’ha de comunicar per correu a bustia@cpcervantes.com, abans del 20 d’octubre.

Dos rebuts sense pagar, suposarà la baixa immediata en l’activitat i l’inscrit correrà amb les despeses causades per la devolució dels rebuts.


CANVIS O BAIXES EN LES ACTIVITATS: es comunicaran per escrit abans del 20 del mes anterior al que es vol fer efectiva la modificació o baixa; una vegada passat el termini no es retornarà cap quota amb independència que la persona inscrita haja assistit o no a l’activitat durant aqueix temps. Qualsevol canvi de domicili, telèfon, correu electrònic o domiciliació bancària haurà de comunicar-se a l’AMPA.


HORARIS D’ATENCIÓ AMPA:

A causa de la situació de pandèmia que estem travessant el servei d’atenció als pares per a qualsevol dubte o informació, es farà per correu electrònic a bustia@cpcervantes.com o als telèfons:

  • 625 603 075 (Merce) de 9.00 a 11.00
  • 623 06 31 60 (Xaro) de 10.00 a 11.00

en tots dos casos de dilluns a divendres.

Comments are closed.